Antiba – prasowe reklamy pudru

Seria reklam prasowych pudru Antiba, prasa ilustrowana, późne lata trzydzieste XX w.


The series of Antiba powder ads from illustrated magazines, late 1930’s.

[Why to keep such a lovely face behind cards?  Using Antiba powder, you are looking charmingly even at the bridge lasting till the morning.]
[With the fox you looks beautiful, but it would be a hundred times more nicely, if for you didn’t cover your lovely face with such a fresh complexion.  Only an Antiba powder is ensuring such a complexion.]
[Ah these fruits!  It is necessary to take them off the table, because are covering the view for us for you.  So pretty and matt complexion you could have only then, when you constantly are using Antiba powder which is uncomparable.]
[You are still reading and covering the face.  We ask to put the book back, because is pleasantly to look at you.  Since you are constantly using Antiba powder, your complexion is really ravishing.]
[The more transparent veil would be more appropriate.  We could then delight our eyes with the view of your miraculous complexion.  You owe such a complexion to permanent using Antiba powder.]

Reklamy sygnowane cz 2. (exhibit no. 1)

Reklama sklepowa pudru Antiba, Lucjan Jagodziński (1897 – 1971)
Shop advertisement of Antiba powder by Lucjan Jagodziński (1897 – 1971)

Antiba

Antiba oddzieliła się jako odrębna firma od zakładów Spiessa (Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn S.A.) w roku 1929, jako marka kosmetyków Spiessa nazwa ta pojawia  się już wcześniej – dział „Antiba” powstał w roku 1924. Cennik wyrobów Spiessa z 1926 roku wymienia krem, otrąbki i dwa rodzaje pudru Abarid. Poza produkcją własnych kosmetyków Spiess dystrybuował również wyroby innych firm, m.in. Bourjois, Wolf & Sohn (Kaloderma) i in.  W zakładach Spiessa produkowano wiele surowców wykorzystywanych do produkcji kosmetyków – m.in. lanolinę, wyciągi tkankowe.
W 1936 asortyment Antiby jest już potężny, cennik wymienia dziewięć rodzajów kremów, płyny kosmetyczne (toniki i mleczka), pudry (puder Antiba w 12 odcieniach i puder „światłochronny”), żel i krem do rąk, produkty do higieny jamy ustnej Dentosan, szampon Savona i inne preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy, mydła, depilatory, dezodoranty i inne wyroby kosmetyczne jak również spory asortyment wyrobów perfumeryjnych.


na rysunkach:
Reklama pudru Antiba, reprodukcja plakatu sygnowanego L. (Lucjan) Jagodziński, koniec lat trzydziestych XXw.
Przywieszka reklamująca żel do rąk Glycerijell i produkty do higieny jamy ustnej Dentosan, (awers i rewres) koniec lat trzydziestych XXw.
Fragment cennika kosmetyków Antiba, 1936.
Reklama surowców kosmetycznych Spiessa (w: S. Rutstein, W. Wojtkiewicz, Nowoczesna perfumeria, kosmetyka i mydlarstwo, Wilno, 1937)

Antiba separated as the independent company from the Spiess’ Factory  in 1929,  but as the brand of Spiess’ cosmetics this name appears earlier  – „Antiba” department in the Spiess’ Factory came into existence in 1924.  The price list of Spiess’ products from 1926 is mentioning cream, beauty-brans and two kinds of Abarid powder. Apart from the production of own cosmetics brands Spiess also distributed products of other companies, among others Bourjois, Wolf & Sohn (Kaloderma) etc.  At Spiess’ Factory a lot of raw materials used for the production of cosmetics were produced – among others lanolin and tissue extracts.  
In 1936 the Antiba assortment is already huge, the price list is enumerating nine kinds of creams, cosmetic liquids (lotions and milks), powders (Antiba powder in 12 shades and „light-protecting” powder), gel and hand cream, Dentosan brand products for the dental hygiene, Savona shampoo and other preparations for the scalp and hair care, soaps, depilators, deodorants and other cosmetic products as well as the considerable range of perfumery products. 

on pictures: 
Advertisement of Antiba powder, reproduction of poster signed L. (Lucjan) Jagodziński, late 1930’s.
Ticket advertising the Glycerijell hand gel and  Dentosan dental hygiene products, (the obverse and the reverse) late 1930’s
Fragment of the price list of Antiba cosmetics, 1936. 
Advertisement of  Spiess’ cosmetic raw materials (in: S. Rutstein, W. Wojtkiewicz, Nowoczesna perfumeria, kosmetyka i mydlarstwo [Modern perfumery, cosmetics and soap-making] , Vilnius, 1937) 

Strzeżcie się fryzjerzy!

Prawodawstwo wobec krótkich włosów.  


Trybunały niemieckie rozważały ostatnio cały szereg konfliktów, wynikłych na tle uczesania „a la garconne”. Okazuje się z decyzji, powziętych przez sędziów, że: 1. obcięcie włosów bez uprzedniej zgody małżonka może być powodem  słusznym do rozwodu, gdyż świadczy to o złem prowadzeniu się połowicy; 2. upoważnia narzeczonego do zrzucenia, z siebie wszelkich obowiązków, zarówno materjalnych, jak i moralnych, związanych z faktem zaręczyn. Fryzjer, który odważył się nadać główce niepełnoletniej Niemeczki kształt popularnego dziś „Bubikopfu”, nie otrzymawszy na to przyzwolenia ojca, może być pociągnięty do odpowiedzialności  i skazany — o ile nie będzie w stanie dowieść bona fide odnośnie wieku klijentki — za zadanie ,,obrażeń cielesnych”. Są jeszcze sędziowie w Berlinie.


Gazeta Fryzjerska 1.10.1927


Beware hairdressers!


Legislation towards short hair.  


German tribunals considered the entire sequence of conflicts recently, arising relating to the hairstyle „a la garconne”.  It turns out that from the decision, taken by judges, that: 1. the truncation of hair without the prior agreement of the husband can be a right reason for the divorce, because is providing bad conduct of the better half; 2. authorizes the fiancé for knocking off, from oneself of all duties, both material  as well as moral, associated with the fact of engagement.  Hairdresser which dared to grant  the underage German girl head the shape of popular today „Bubikopf”, not having received the consent of the father to it, can be called to account and sentenced  if isn’t able to prove the client’s age, for the objective, of „bodily injuries”.  There are still judges in Berlin.


Gazeta Fryzjerska 1.10.1927

Sposób prania pończoszek (154)Ulotka z końca lat trzydziestych XX wieku.


Way of washing stockings


Leaflet from the end of the 1930’s. 

Ja, Anna Csillag, urodzona w Karłowicach na Morawach…

Pamiętacie, prawda? Anna Szałapak z włosami rusałki wyśpiewująca piwnicznie, do muzyki Koniecznego … tekst reklamy kosmetyków Anny Csillag na porost włosów, połączony z fragmentami tekstów Leśmiana i Schulza. Tu znajdziecie różne wersje reklam tych produktów z terenu Europy centralnej, a poniżej przykład jednej z wersji polskich z lat dwudziestych XX w..

You remember, don’t you?  Anna Szałapak with hair of the water nymph singing … the text of  advert of Anna Csillag’s cosmetics promoting hair growth, connected with fragments of texts of Leśmian and Schulz (music: Z. Konieczny).  Here you will find various versions of advertisements of these products from the area of central Europe, and above example of one of Polish versions from the 1920’s. 
… of course, you probably don’t remember. Anna Szałapak is a member of artists’ group Piwnica pod Baranami, still well known in Poland I hope. And here is the song:
Muzycznie i filmowo

Jakiś czas temu pokazywałam fragment nut fokstrota Pixavon reklamującego szampon o tej samej nazwie. Okazuje się, że muzyczna reklama była przed wojną bardzo popularna, poza zapisami nutowymi rozpowszechniano płyty (Radion, Schicht-Lever S.A.) z nagraniami. Wieść gminna niesie a za nią Wikipedia powtarza, że sam Puccini popełnił odę (a raczej sądząc na podstawie rozmiaru – tekst tu – ódkę) na cześć Odolu, funkcjonującą rzecz jasna na rynku włoskim. Poniżej: Nagranie „Piosenki o Radionie” w wykonaniu Tadeusza Faliszewskiego.

Some time ago I demonstrated the fragment of notes of the Pixavon foxtrot advertising shampoo of the same name.  Apparently, the musical commercial was very popular before the war, apart from musical notations records were also distributed (Radion, Schicht-Lever S.A.)  The commune rumour tells and Wikipedia is repeating, that even Puccini created the ode (and rather than that thinking based on the size – text here – the very small ode, a kind of musical joke) for the Odol, functioning obviously on the Italian market. Below: the „Song about Radion” recording performed by Tadeusz Faliszewski. 

Radion jako silna marka silnego koncernu był obecny także w reklamach kinowych, podobnie jak dziś, wyświetlanych przed filmami. Poniżej reklama z południa Europy (czy jakiś slawista mógłby się wsłuchać i jednoznacznie określić język?).

Radion as the strong brand of the strong multi-national company was present also in cinema commercials, as similarly as today, projected before movies.  Below: advertisement from the South of Europe (could some Slavonic specialist listen to and explicitly determine the language?).
Muzyczka z powyższej reklamy okazała się na tyle chwytliwa, że pozostała w świadomości społeczeństw korzystających z Radionu i funkcjonuje obecnie jako marsz weselny. Dowód poniżej. Wykonawcy nawet nie wiedzą skąd nazwa „Radion” w tytule marsza.

The music from the above advertisement was enough catchy, that remained in the consciousness of societies using Radion and is functioning at present as kind of a wedding march.  Evidence below.  Performers even don’t know where from name „Radion” exists in the title of the march.
Skoro mowa o praniu, to oczywiście musi się pojawić również mydło z jeleniem.

Since I’m writing about laundry, of course the Soap with a Stag has to appear.
I na koniec dwa filmiki z cyklu “reklama i edukacja” promujące mycie zębów i przy okazji pastę Kalodont. Pierwszy jugosłowiański, drugi chorwacki.

And last but not least two commercials from the cycle „the advertisement and the education” promoting brushing teeth and Kalodont toothpaste.  The first commercial is Yugoslavian, the second  – Croatian.