Odol na upały

Odol – for the hot season.  


During the arduous journey, during dust and heat the Odol is essential.  Against bacteria and for refreshing the oral cavity worldwide Odol is being used.  The known universally Odol flacon is perfect during the journey.  Don’t set off on a journey without the travelling Odol flacon. 

Reklamy

Gdzie by tu się zareklamować – cz. 5 (155)

Proporczyk reklamowy Schichta, wersja czechosłowacka. Do dekoracji sklepu albo kinderbalu :-). 


Schicht’s advertising pennant, Czechoslovakian version. To the decoration of the shop or the children’s party :).  

Uroda Pulsa

Jedną  z marek kosmetyków Pulsa była przed II Wojną Światową marka „Uroda”. Oferowano dwa produkty: puder (w wielu odcieniach) i krem, na opakowaniach i w reklamach pojawiała się charakterystyczna sylwetka kobiety w sportowym stroju plażowym. Po wojnie nazwa „Uroda” pojawiła się jako marka kosmetyków produkowanych w starej warszawskiej fabryce Schichta na Szwedzkiej a w później dołączyła do nazwy fabryki („Pollena-Uroda”).

Na rysunkach:
Reklama sklepowa pudru Uroda, lata trzydzieste XXw.
Reklamy prasowe kosmetyków Uroda, lata trzydzieste XXw.
Puszka po kremie Uroda, awers i rewers, lata trzydzieste XXw.
Puls’ Uroda brand


Before the World War II  the brand „Uroda” [Beauty] was one of brands of Puls’ cosmetics.  Two products were offered: face powder (in many shades) and cream, on packages and in advertisements a characteristic profile of the woman in the casual beachwear appeared.  After the war the name „Uroda” turned up as the brand of cosmetics produced in the old Schicht’s factory on Szwedzka street in Warsaw and later joined the factory name („Pollena-Uroda”). 

On pictures: 
Shop advertisement of the Uroda face powder, 1930’s
Journal and newspaper ads of Uroda-brand cosmetics, 1930’s. 
Tin of the Uroda cream, the obverse and the reverse, 1930’s

Falkiewicz – Śnieg Tatrzański

Reklamy prasowe, lata trzydzieste XXw.


Ads from magazines and newspapers, 1930’s

Profesjonalnie

Przed II Wojną Światową funkcjonowały trzy grupy profesjonalistów związanych z obrotem kosmetykami: drogiści i aptekarze (którzy zarówno wytwarzali kosmetyki jak i sprzedawali kosmetyki produkowane przemysłowo), fryzjerzy oraz kosmetyczki. Do drogistów i do fryzjerów kierowano prasę profesjonalną taką jak np. „Trybuna drogistowska”, „Drogista” czy „Powszechna gazeta fryzjerska” w których oczywiście zamieszczano sporo reklam. W prasie kierowanej do fryzjerów widać sporo reklam typowych kosmetyków profesjonalnych, przeznaczonych do użycia w salonie, nie wprowadzanych na rynek detaliczny – dominują w tym zakresie reklamy farb do włosów oraz preparatów do trwałej ondulacji i modelowania fryzury. W prasie drogistowskiej i w podręcznikach kierowanych do drogistów jest sporo reklam kosmetyków rynkowych oraz surowców do wytwarzania kosmetyków jak również specyficzne reklamy mające na celu zwiększenie zainteresowanie drogistów obrotem wyrobami gotowymi, o których napiszę w jednym z następnym wpisów.
Prasa przeznaczona specjalnie dla kosmetyczek (lub fryzjerów i kosmetyczek) pojawiła się w Polsce stosunkowo późno, bo pod koniec lat trzydziestych, wcześniej zaczęły się pojawiać periodyki związane z kosmetyką lekarską. Tu oprócz reklam kosmetyków widać sporo reklam aparatury zabiegowej.

Na rysunkach:
Reklama aparatów lekarsko-kosmetycznych
Reklama farby do włosów L’Oreal. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama wody do utrwalania ondulacji Ix (Odol).  „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama surowców do produkcji kosmetyków. 

Professionally

Before the World War II in Poland three groups of the professionals associated with the cosmetic trade existed: druggists and pharmacists (which both produced cosmetics and sold industrial-scale produced cosmetics), hairdressers and beauticians.  To druggists and hairdressers a professional press was directed like e.g. „Trybuna drogistowska” [The Druggists’ Tribune], „Drogista” [The Druggist], “Powszechna gazeta fryzjerska” [General Newspaper for Hairdressers], where of course quite a lot of advertisements were being placed in.  In the press directed to hairdressers quite a lot of advertisements of typical professional cosmetics, intended to use in the saloon, not led to the retail market were published – advertisements of hair dyes and preparations for permanent waving and hair setting are dominating.  In the druggists’ journals and textbooks there are quite a lot of advertisements of cosmetics and raw materials for producing cosmetics as well as peculiar advertisements being aimed at increasing druggists’ interest in finished products resale, about which I’m going to write in one of next entries. 
Journals for beauticians (or for both hairdressers and beauticians) appeared in Poland relatively late, at the end of 1930’s, earlier periodicals connected to medical cosmetology appeared.  Here apart from advertisements of cosmetics one can see quite a lot of advertisements of professional apparatuses.

On pictures: 
Advertisement of medical-cosmetic apparatuses 
Advertisement of the  L’Oreal hair dye. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929 
Advertisement of waving lotion Ix (Odol). „Powszechna gazeta fryzjerska„. 1929 
Advertisement of Itron cosmetic raw materials  

Puls – reklama kremu 333 (7)

Reklama sklepowa, późne lata trzydzieste XXw.
Shop advertisement, late 1930’s

Muzeum pralek Lee Maxwella

Jeśli chociaż trochę interesujecie się historią techniki musicie tu zajrzeć! Muzeum pralek Lee Maxwella to niesamowity zbiór starych, odrestaurowanych, sprawnych pralek. Od poruszanych ręcznie aż po takie z napędem mechanicznym. Jeśli obejrzycie do końca pierwszy filmik, to na końcu zobaczycie jeszcze aparat do trwałej ondulacji na gorąco :-). Link do strony muzeum tu.

If  you are interested, at least a bit, in a history of the technique you must look here! Lee Maxwell Museum of Washing Machines  is an incredible set of washing machines old, restored, still in working order.  From brought up by hand ones up to machines with the mechanical propulsion.  If you watch the first film until the end, at the end you will see apparatus for the hot permanent waving :-).  Link to the Museum website – here.I na koniec jeszcze dwa krótkie filmiki prezentujące pralki Maytag z napędem spalinowym. Ciekawe czy rurę wydechową montowano do pionu wentylacyjnego czy po prostu wystawiano za okno?
And for the end two brief films presenting Maytag washing machines powered by gasoline or petrol engines. Its interesting whether an exhaust pipe was being assembled to the vent stack or it was simply taking out behind the window?