Przez dziecko do matki cz. 4 (161)

Metalowy szyld informujący o wymianie promocyjnych kuponów Erdala na przybory szkolne – zapewne też promocyjne :-).

Metal sign announcing  the exchange of promotional Erdal coupons for the school equipment – probably also promotional :-). 

Reklamy

Przez dziecko do matki cz. 3 (160)

Właściwie to ten wpis pasuje również do kategorii “reklama i edukacja”. Plan lekcji ze skaczącym jeleniem udającym herb miejski Schicht wydał najprawdopodobniej na początku lat dwudziestych, przed kupnem warszawskiej fabryki na Szwedzkiej , no i oczywiście przed połączeniem z Leverem (1935). Stąd na rewersie informacja o produkcji mydła przez warszawską spółkę Saturnia (… w fabryce na Szwedzkiej). Saturnia była w połowie lat dwudziestych spółką zależną od Schichta, na jej potrzeby produkowała mydło przez pewien czas również fabryka mydła w Trzebini (w 1927roku również przejęta przez Schichta).


By the child to the mother part 3.

Actually this entry fits the category “an advertisement and an education” also.  A school timetable with the jumping stag, imitating the municipal coat of arms, Schicht published most probably at the beginning of 1920’s, before the purchase of the Warsaw soap factory on Szwedzka Street, and of course before the connection with Lever (1935).  Hence on the reverse information about the production of soap by the Warsaw Saturnia company (… in the factory on Szwedzka Street).  Saturnia was in mid-twenties  a Schicht’s subsidiary, for some time a soap factory  in Trzebinia also produced soap for Saturnia (in 1927 taken over by Schicht). 
[What the child should know about soap. 
Dirt is the biggest enemy of the mankind.  Dirt is heightening illnesses and causes a mushroom growth of imperceptible with eye pathogenic germs.  Holding the body and clothes in the due purity is the best security against illnesses, specially whereas children obligatorily must several times per day wash hands and the face.  Tiny Johny doesn’t like the bath and is heavily screaming, whenever the mummy is starting washing him.  Older children know that they must be clean and they are inviting washing themselves some more, because shame is to appear in stained clothes or with dirty hands.  Children know very well that not every soap is good; some are stinging and pinching after washing, because contain harmful additives.  Without a doubt the best soap is the Soap “Stag-Schicht”, manufactured of precious raw materials by the company Saturnia  in Warsaw.  Children should always ask parents to buy only the soap “Stag-Schicht”. The authentic piece  of “Stag-Schicht” soap looks as:]

Gazety i czasopisma profesjonalne

on pictures:
Drogerzysta [The Druggist] 1923
Drogerzysta [The Druggist] 1935
Trybuna drogistowska [The Druggists’ Tribune] 1938
Powszechna Gazeta Fryzjerska [The General Hairdressers’ Newspaper] 1928
Głos fryzjera [The Hairdresser’s Voice] 1921
Racjonalna kosmetyka lecznicza [The Rational Medicinal Cosmetology] 1927
Świat kosmetyczny [The Cosmetic World] 1938

Kalendarzyki reklamowe – cz. 2 (149)

Gdzie by tu się zareklamować – cz. 8 (159)

Zeszyt do rachunków domowych reklamujący kosmetyki Antiba. Zwróćcie uwagę na specjalną rubrykę na wpisywanie wydatków na kosmetyki tej marki.


The special notebook for household calculations  advertising Antiba cosmetics.  Point out the special column for writing down expenses on cosmetics and toiletries of this brand. 


Kalendarzyki reklamowe – cz. 1 (158)

Kalendarzyk reklamujący perfumy Beltistan produkcji fabryki Stempniewiczów z Poznania. Rok 1933.


Advertising calendars


Leaflet-calendar advertising Beltistan perfume produced by the Stempniewicz Factory  from Poznań. 1933.


Odsiwiacze

Receptury farb do włosów w dwudziestoleciu międzywojennym zdecydowanie różniły się od dzisiejszych. Dominowały tzw. farby metaliczne, oparte na solach metali, rozpoczynało się dopiero stosowanie, popularnych dziś, barwników oksydacyjnych i bezpośrednich. Jedną z grup preparatów opartych na solach metali były odsiwiacze. Pozwalały one na, mniej lub bardziej stopniowe, nadanie włosom siwym ciemnego koloru. Podstawowym typem receptury był wodny roztwór soli ołowiu lub bizmutu z dodatkiem tiosiarczanu sodu. Potraktowane takim roztworem włosy stopniowo ciemniały (na powierzchni włosów powstawały ciemno zabarwione tlenki i siarczki). Inny typ receptury był zbliżony do typowych ówczesnych farb do włosów  – włosy najpierw zwilżano roztworem soli metalu a potem wodno-alkoholowym roztworem pirogallolu, który powodował szybkie pojawienie się ciemnego odcienia. Oczywiście reakcje tworzenia związków barwnych przebiegały wyłącznie na odcinkach włosów potraktowanych preparatem, zawsze więc po pewnym czasie powstawały odrosty i barwienie trzeba było powtarzać.
Odsiwiacze były przygotowywane w drogeriach, pojawiały się także jako gotowe wyroby rynkowe, sprzedawane w perfumeriach. Marką przedwojennego odsiwiacza do dziś pamiętaną jest Orientine, przed wojną oferowana przez warszawską firmę Parfumerie d’Orient, po wojnie przejęta przez INCO.

Na rysunkach:
Reklama sklepowa odsiwiacza Hennina (Lanovit, Warszawa), późne lata trzydzieste
Reklamy prasowe Orientiny, lata trzydzieste
Preparations for grey hair darkening

Formulations of hair dyes in the interwar period definitely differed than today’s.  So-called metallic dyes, based on salts of metals dominated, oxidative and direct dyes, popular today, just started their history.  One of groups of preparations based on metal salts were preparations for grey hair darkening. They allowed, more or less gradual, giving grey hair the dark colour. The basic type of formulation was water solution of lead or bismuth salt with the addition of sodium thiosulfate.  Treated with such solution hair gradually darkened (on the surface of hair dark-coloured oxides and sulfides were formed).  Other type of the formulation was similar to typical contemporary hair dyes – hair at first was being moistened with solution of the metal salt and then with pyrogallol hydroethanolic solution  which caused fast appearance of a darker tone.  Of course reactions of forming colour compounds ran exclusively on sections of hair treated with the preparation, so after the certain time grey regrowths have always come into existence and it was necessary to repeat colouring.
Preparations for grey hair darkening were formulated in drugstores, appeared also as industrial-scale produced cosmetics at perfume shops.  Well-known prewar brand of the preparation, still remembered today, was Orientine, before the II  WW offered by Warsaw company Parfumerie d’Orient, after the war the brand was taken over by INCO company.

On pictures: 
shop advertisement of Hennina brand preparation for grey hair (Lanovit, Warsaw),  late 1930’s [Hennina is restoring  grey hair original natural colour]
press ads of the Orientine, 1930’s [Orientine  – for grey hair – is restoring gradually and slightly the original natural colour, the lustre and the softness. Orientine is unconditionally harmless.]