Falkiewicz (61)

Ulotka reklamująca kosmetyki produkowane w  Fabryce Perfum i Kosmetyków Falkiewicza w Poznaniu, 1936.

Leaflet advertising  perfumes from Falkiewicz’s Factory (Falkiewicz’s Parfume and Cosmetic Factory in Poznan, 1936)

Reklamy

Gwiazdy ekranu reklamują kosmetyki / Movie stars advertise cosmetics

Wspieranie kampanii reklamowych kosmetyków wizerunkami gwiazd ekranu jest tak starym zabiegiem jak sama historia srebrnego ekranu i przemysłowej produkcji kosmetyków. Czytelnicy prasy polskiej pod koniec lat trzydziestych mieli okazję, podobnie jak dziś, obejrzeć reklamy importowanych kosmetyków Max Factor, zachwalanych przez hollywoodzkie gwiazdy. Wizerunkiem Normy Schearer wspierało swoją kampanię mydło toaletowe Lux (Schicht-Lever S.A.), Pola Negri występowała w reklamach kosmetyków Śnieg Tatrzański Falkiewicza. Najdalej w tego typu kampanii poszła poznańska fabryka kosmetyków Żaka wydając albumik z fotosami polskich aktorów i aktorek okraszonymi reprodukcjami autografów zachwalających kosmetyki Żaka. W prasie odbiciem tej kampanii były reklamy Przemysławki, którą promował Jan Kiepura. Żak zresztą, dość złośliwie, opatrzył albumik mottem „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”, co było aktualne zarówno w odniesieniu do gwiazd ekranu jak i kosmetyków.

Backing up an advertising campaigns of cosmetics with images of movie stars is such an old trick as very history of the cinema and the industrial manufacture of cosmetics.  Readers of the Polish press at the end of thirties were supposed, as similarly as today, to watch the advertisements of imported Max Factor cosmetics recommended by Hollywood stars.  The Lux bath soap (Schicht-Lever S.A.) supported its campaign up with the image of  Norma Scheare, Pola Negri appeared in ads of Snieg Tatrzański [Tatra Snow] cosmetics by Falkiewicz.  Farthest in the campaign of this type a Poznań Żak’s factory of cosmetics went publishing the small book with stills of Polish actors and actresses spiced up with reproductions of autographs recommending Żak perfumes and beauty treatments. In the press this campaign was refelected by Przemysławka ads which promoted Jan Kiepura.  Żak as a matter of fact, quite maliciously, provided the small book of illustrations with the epigraph meaning „the grass is always greener on the other side of the fence, alone you don’t know what you have” what was still standing both with reference to movie stars as well as cosmetics.

na rysunkach (kliknij aby powiększyć):

Ada Sari w albumie reklamującym kosmetyki Żaka, Norma Schearer w reklamie mydła Lux, Pola Negri w folderach reklamowych Falkiewicza, Reklama prasowa kosmetyków Max Factor

on pictures (click to enlarge): 

Ada Sari advertising beauty treatments by Żak, Norma Schearer in the advertisement of  Lux soap, Pola Negri  in an advertising brochures of Falkiewicz, Press ad of Max Factor cosmetics

Falkiewicz – Śnieg Tatrzański

Reklamy prasowe, lata trzydzieste XXw.


Ads from magazines and newspapers, 1930’s

Fabryka Falkiewicza

Wacław Falkiewicz założył swoją firmę w 1911 roku w Paryżu. Po I Wojnie Światowej przeniósł produkcję do Poznania. W latach 30-tych marki kosmetyków Falkiewicza należały do najszerzej reklamowanych na polskim rynku. Asortyment fabryki Falkiewicza obejmował prawie wszystkie najważniejsze segmenty ówczesnego rynku kosmetycznego: kremy pielęgnacyjne (Śnieg Tatrzański, Krem Tatrzański), kremy ochronne (krem Lipowy), kremy i wody toaletowe do cery tłustej (Smile), szampony do włosów ciemnych i jasnych (Śnieg Tatrzański), preparaty do higieny jamy ustnej (Odonto) oraz szeroki asortyment wyrobów perfumeryjnych. W folderach reklamowych do promocji marki Śnieg Tatrzański Falkiewicz wykorzystywał wizerunek Poli Negri.
W 1950r. na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego, zarząd nad fabryką Falkiewicza powierzono Zjednoczonym Zakładom Przemysłu Kosmetycznego w Warszawie.
Na rysunkach:
Foldery reklamowe Falkiewicza z lat 30-tych.
Rewers jednego z folderów reklamowych.
Fragment jednego z folderów reklamowych.
Reklama sklepowa kremu Śnieg Tatrzański (lata 30-te)
Falkiewicz’s factory

Wacław Falkiewicz established his company in 1911 in Paris.  After the World War I he moved the production to Poznań.  In 1930’s brands of Falkiewicz’s cosmetics belonged to most widely advertised on the Polish market.  The assortment of the Falkiewicz factory embraced almost all most important sections of the contemporary cosmetic market: face creams (Śnieg Tatrzański [Tatra Snow], Krem Tatarzański [Tatra Cream]), sport creams (krem Lipowy [Limewood cream]), creams and toilet waters to the oily complexion (Smile), shampoos to dark and fair hair (Tatra Snow), preparations to the dental hygiene (Odonto) and wide assortment of perfume products.  In an advertising brochures Falkiewicz used for the promotion of the Śnieg Tatrzański brand image of Pola Negri.  In 1950 on the legal validity of the order of the Agricultural and Food Industry Minister, the management of the Falkiewicz’s factory was entrusted to the United Plants of the Cosmetic Industry in Warsaw (Zjednoczone Zakłady Przemysłu Kosmetycznego w Warszawie).
On pictures:
Advertising brochures of Falkiewicz’s cosmetics from 1930’s.
Reverse of one of an advertising brochures. [A beauty is a joie de vivre. You will get it using constantly high-value and effective products of Falkiewicz. 25 years Falkiewicz factory of perfume and cosmetics.  The Tatra Snow is extending the youth.]
Fragment of one of an advertising brochures.  [Our famous countrywoman Pola Negri, Mdivani Princess, is enrapturing the entire world with his charming complexion.  For looking after the alabastrine complexion of the body he isn’t applying foreign cosmetics, but constantly and only a Tatra Snow.]
Shop advertisement of cream Śnieg Tatrzański [Tatra Snow] [Perfect before powder, matte cream, Tatra Snow]

Poznań: wprowadzenie

W Poznaniu w okresie międzywojennym w zakresie produkcji kosmetyków dominują cztery firmy – dwie duże: Spółka Akcyjna PEBECO z marka „Nivea” i fabryka Falkiewicza, która podobnie jak warszawski Puls oferuje bardzo szeroki asortyment produktów oraz dwie nieco mniejsze firmy: fabryka Stempniewiczów z wiodącą marką „Iste” oraz firma Żak z wiodącą marką „Heza”.
Spółka Akcyjna PEBECO – Polskie Wytwory Beiersdorfa w Poznaniu rozpoczęła działalność w 1929 roku. Poznańska spółka była już drugą polską spółką Beiersdorfa, pierwszą, była Pebeco Wytwórnia Specyfików Beiersdorfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Katowicach w 1925 roku. Pierwsze polskie prasowe reklamy kosmetyków Nivea podają jeszcze katowicki adres spółki.
Poza wyżej wymienionymi w Poznaniu działała jeszcze fabryka mydła Regera („z tukanem”), która jednak zakończyła działalność w  1932 roku a zabudowania fabryczne przejął Knorr.
Na rysunku: Perfumowana ulotka perfum Loran (Żak), lata 30-te
Poznań: an introduction
In Poznań in the interwar period in the scope of the production of cosmetics four companies are dominating – two big: PEBECO joint-stock company with Nivea brand and the Falkiewicz’s factory which similarly to the Warsaw Puls offers a wide assortment of products, and two a little bit smaller companies: Stempniewicz’s factory with the leading brand Iste and the Żak company with the leading brand Heza.
PEBECO joint-stock company in Poznań (PEBECO – Polish Beiersdorf’s Products) started its activity in 1929. The Poznań company unit was already the second Polish Beiersdorf’s  unit, first – a manufacturing plant of Beiersdorf’s Pebeco  was registered in Katowice in 1925. The first Polish press advertisements of Nivea cosmetics are still giving the Katowice address of the company.
Outside higher listed in Poznań a factory of Reger’s soap worked (producing  “soap with the toucan” soap brand), however finished  its activity in 1932 and Knorr took over factory buildings.
On the picture: scented flyer of  Loran perfume (Żak), 1930’s