Abarid (Laboratorjum Perfection)

Kliknij aby powiększyć.

Click to enlarge.

Reklamy

Laboratorium Perfection

Laboratorium Perfection było jedną z najważniejszych warszawskich firm kosmetycznych w dwudziestoleciu międzywojennym. Asortyment nie dorównywał co prawda swoim rozmachem asortymentowi Pulsa, ale był bogaty i łącznie z kosmetykami importowanymi przez tę firmę obejmował wszystkie najważniejsze segmenty ówczesnego rynku kosmetycznego. Sztandarową marką Laboratorium Perfection była marka Abarid (w ofercie: krem, otrąbki do mycia twarzy, mydło, puder), swoją obecność w reklamach zaznaczał także krem do rąk o nazwie „Krem Prałatów”. Poza tym firma oferowała inne kremy, w tym do opalania, olejek do opalania, produkty do barwienia włosów, szampony, depilator, produkty przeciwpotne i inne kosmetyki. Laboratorium Perfection posiadało wyłączność na sprzedaż w Polsce francuskich marek Petrole Hahn (pielęgnacja włosów i skóry głowy) i Eau Vegetal (farby do włosów).
Kosmetyki produkowano początkowo przy ulicy Szpitalnej 10, później Śniadeckich 16, natomiast sklep firmowy mieścił się przy Marszałkowskiej 109. Właścicielem firmy był Stefan Pikulski, członek Związku Fabrykantów Wyrobów Perfumeryjno-Kosmetycznych  i Mydeł Toaletowych w Polsce, założonego w 1921r. Laboratorium Perfection i jego marki nie przetrwały wojny.


na rysunkach: 
Okładka i dwie strony wewnętrzne cennika Laboratorium Perfection z 1933 r.
Reklama prasowa pudru Abarid, lata trzydzieste XX w.
Reklama prasowa Kremu Prałatów,  lata trzydzieste XX w.
Reklama płynu do przyciemniania brwi i rzęs z okładki wydawnictwa reklamowego Laboratorium PerfectionLaboratorium Perfection (The Perfection Laboratory) was one of the most important Warsaw cosmetic companies in the interwar period.  Admittedly the assortment didn’t equal with Puls’ assortment, but it was quite wide an,  including cosmetics imported by this company, embraced through all most important sections of the contemporary cosmetic market.  An Abarid brand was a flagship brand of the Laboratorium Perfection (in stock: cream, oat brans for washing the face, soap, powder), in advertisements also a hand cream named Krem Prałatów [Cream of Prelates]  made its presence.  Apart from that the company offered other creams,  suntan cream and oil, products for dyeing hair, shampoos, depilatories, antiperspirant products and other beauty treatments.  The Perfection laboratory had an exclusiveness for sale in Poland of French brands Petrole Hahn (scalp and hair care) and Eau Vegetal (hair dyes).
Cosmetics were produced at the Szpitalna street 10 and later at the Śniadeckich street 16, however the shop selling own-label products was located at the Marszałkowska street 109.  Stefan Pikulski was the company owner, member of the Union  of Manufacturers of Perfume-cosmetic Products and Toilet Soaps in Poland, established in 1921r.  Laboratorium Perfection and its brands didn’t survive the II WW.

on pictures: 
The cover and two inside pages of the price list of the Laboratorium Perfection from 1933 
Press advertising of Abarid powder, 1930’s [Cosmetics main principle is to use plant-based powder, not blocking pores, granting the freshness the complexion and mats, in the shade of the complexion.  So there is plant-bassed, prepared on powdered bulbs of the white lily Abarid powder] 
Press advertising of Cream of Prelates, 1930’s [Hands smooth and white as the satin, without wrinkles and reddenings ensures the reliably softening and bleaching the epidermis Cream of Prelates]

 

Advertisement of liquid for darkening the eyebrow and eyelashes from the cover of the publication of the advertising Perfection Laboratory

 

Warszawa: wprowadzenie

W Warszawie trzy największe przed wojną firmy produkujące i  dystrybuujące kosmetyki to Fryderyk Puls S.A., oferujący bardzo szeroki wachlarz wyrobów w tym kremy „Uroda”, Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i syn S.A. produkujące własne nieliczne kosmetyki i dystrybuujące kosmetyki Antiba oraz trzecia firma – Laboratorium Perfection produkujące m.in. kosmetyki pod marką Abarid. W Warszawie ulokowała się również spółka Colgate-Palmolive sp. z o.o. posiadająca własną fabrykę przy Daniłowiczowskiej, produkującą mydła, szampony i kremy do golenia. Kosmetyki (Elida) produkowała również fabryka Schichta (później Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever S.A.) przy Szwedzkiej. Poza tym w Warszawie działało wielu drobnych wytwórców kosmetyków, czasami oferujących bardzo wąski asortyment wyrobów. Wielu z ówczesnych producentów kosmetyków, takich jak wspomniany wyżej Spiess, traktowało ich wytwarzanie jako dodatek do produkcji leków i surowców farmaceutycznych.
Na rysunkach:
Cennik wyrobów fabryki perfum i mydeł Warszawskie Laboratorium Chemiczne (1927)
Pierwsza strona cennika wyrobów firmy Fryderyk Puls S.A. (1933)
„Dentosan – najlepsza pasta do zębów” – ulotka zakładów chemicznych Ludwik Spiess i syn S.A. (lata 30.)
Reklama szamponu Elida (prasa ilustrowana, lata 30.)
                                                                                                                                                                                                                
Warsaw: an introduction
Three the biggest companies that produced cosmetics in Warsaw were: the Fryderyk Puls S.A., offering a wide range of products including the “Uroda” cream, Laboratorjum Perfection  (producing cosmetics under the Abarid brand name) and Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i syn S.A. (producing some products under the Spiess brand name, and distributing other brands – e.g. Antiba). In Warsaw the Colgate-Palmolive limited liability company had its own factory at Daniłowiczowska Street, producing soaps, shampoos and shaving creams and the Schicht company (later the Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever S.A.) with a factory at Szwedzka Street, produced apart from household products Elida cosmetics. Apart from that in Warsaw many small-scale producers of cosmetics were acitive, sometimes offering the very narrow assortment of products. Many of the cosmetics producers, such as Spiess mentioned above, treated a cosmetics production as an additional activity to their main production of medicines and pharmaceutical raw materials.
On the pictures:
Price list of products of “Warsaw Chemical Laboratory” – perfume and soap manufacturer (1927)
The first page of a product price list of the Fryderyk Puls SA company. (1933)
„Dentosan – the best toothpaste” – a leaflet of the Ludwik Spiess factory  (30.)
Elida Shampoo press advertisement (illustrated press, 30.)

Jakoś trzeba zacząć


Zacząć jest podobno najtrudniej, ale kiedyś trzeba.
Długo myślałam nad tym jak pokazać moje zbiory, Internet wydał się oczywistym rozwiązaniem a blog – najszybszym. Ten blog będzie nie tylko o starych kosmetykach, ale także o wszystkim co jest z nimi związane – urządzeniach, rozwoju przemysłu, edukacji, usługach – głównie w XX-leciu międzywojennym w Polsce, ale pewnie nie tylko… Oprócz kosmetyków będzie też o tym co dziś nazywamy chemią gospodarczą, czyli o praniu i czyszczeniu. No i będzie dwujęzycznie :-), żeby sympatycy zza granicy też mogli podczytywać.
Zaczynam od reklamy kremu Abarid – bo ją lubię, pochodzi z prasy ilustrowanej z lat 30. a treść prawie się nie zestarzała.
(na rysunku: Reklama kremu Abarid, produkowanego przez Laboratorium Perfection) 
Somehow it is necessary to start…
It is rumoured that it is most difficulty to start : -), but at one time it is necessary.  I thought a long time how to show my collection, the Internet seemed to be an obvious solution and a blog – the fastest. The blog will be not only about old cosmetics but also about everything what is connected with them – devices, the development of the industry, the education, services – mainly in the interwar period in Poland, but most probably not only…
Apart from the cosmetics it will also be on all what today we are calling household i.e. about the washing and cleaning.
And it will be bilingual, so that sympathizers from  outside Poland can also read in bits J.
I am starting with the advertising of Abarid cream – I just like it, it’s from the illustrated press from the thirties and content almost didn’t become dated.
(on the picture: Advertisement of Abarid cream produced by Laboratorium Perfection)
Health and Beauty of your complexion
No treasure is more valuable than a treasure of a perfect complexion. Dry, oily, floppy, pimpled complexions result mainly from improper care. The Abarid cream is a modern, scientifically prepared cosmetic that through skin reaches essential reasons of skin problems and starts curing them. After a short time of using this wonderful cream, which is a great nutrient for tired-looking skin, wrinkles, floppiness and other skin defects disappear. The skin brightens up, becomes clean and smooth and after a longer period of use, the complexion gets permanently beautiful, not only for a short while. If you use the Abarid cream, you will understand why thousands of women cannot do without it.