Odol: varia

Reklamy prasowe różnych wyrobów firmy Odol. Kliknij aby powiększyć.

Press ads of various Odol products. Click to enlarge.

Reklamy

Fokstrot Pixavon / The Pixavon Fox-Trott (150)

Nuty fokstrota Pixavon reklamującego szampon do włosów (Przemysł Chemiczno-Kosmetyczny Odol Cie S.A., Lwów). Kliknij aby powiększyć.

Notes of the Pixavon foxtrot advertising the shampoo (Odol Cie S.A., Lvov, 1930’s). Click to enlarge.

Odol (55)

Ulotka produktów do higieny jamy ustnej Odol (Przemysł Chemiczno-Kosmetyczny Odol Cie S.A., Lwów) promująca  właściwe nawyki higieniczne wśród dzieci. („Odol, książeczka dla grzecznych dzieci”, Lwów, lata 30-te). Kliknij aby powiększyć.
Leaflet of the Odol toothpastes and mouthwashes promoting appropriate hygienic habits amongst children  (Odol Cie S.A., Lvov, 1930′s). Click to enlarge.

Pixavon (163)

Butelka po szamponie Pixavon (Przemysł Chemiczno-Kosmetyczny Odol Cie S.A., Lwów, lata 30-te). Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć.

Pixavon shampoo bottle (Odol Cie S.A., Lvov, 1930’s). Click on the photo to enlarge.

Pixavon raz jeszcze

Tym razem dwie reklamy prasowe i szklana butelka po szamponie w płynie. Na reklamach można zobaczyć wygląd torebek szamponu w proszku.
This time two press ads and the glass liquid shampoo bottle. On the ads one can see the appearance of powdered shampoo bags. 

Odol na upały

Odol – for the hot season.  


During the arduous journey, during dust and heat the Odol is essential.  Against bacteria and for refreshing the oral cavity worldwide Odol is being used.  The known universally Odol flacon is perfect during the journey.  Don’t set off on a journey without the travelling Odol flacon. 

Profesjonalnie

Przed II Wojną Światową funkcjonowały trzy grupy profesjonalistów związanych z obrotem kosmetykami: drogiści i aptekarze (którzy zarówno wytwarzali kosmetyki jak i sprzedawali kosmetyki produkowane przemysłowo), fryzjerzy oraz kosmetyczki. Do drogistów i do fryzjerów kierowano prasę profesjonalną taką jak np. „Trybuna drogistowska”, „Drogista” czy „Powszechna gazeta fryzjerska” w których oczywiście zamieszczano sporo reklam. W prasie kierowanej do fryzjerów widać sporo reklam typowych kosmetyków profesjonalnych, przeznaczonych do użycia w salonie, nie wprowadzanych na rynek detaliczny – dominują w tym zakresie reklamy farb do włosów oraz preparatów do trwałej ondulacji i modelowania fryzury. W prasie drogistowskiej i w podręcznikach kierowanych do drogistów jest sporo reklam kosmetyków rynkowych oraz surowców do wytwarzania kosmetyków jak również specyficzne reklamy mające na celu zwiększenie zainteresowanie drogistów obrotem wyrobami gotowymi, o których napiszę w jednym z następnym wpisów.
Prasa przeznaczona specjalnie dla kosmetyczek (lub fryzjerów i kosmetyczek) pojawiła się w Polsce stosunkowo późno, bo pod koniec lat trzydziestych, wcześniej zaczęły się pojawiać periodyki związane z kosmetyką lekarską. Tu oprócz reklam kosmetyków widać sporo reklam aparatury zabiegowej.

Na rysunkach:
Reklama aparatów lekarsko-kosmetycznych
Reklama farby do włosów L’Oreal. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama wody do utrwalania ondulacji Ix (Odol).  „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929
Reklama surowców do produkcji kosmetyków. 

Professionally

Before the World War II in Poland three groups of the professionals associated with the cosmetic trade existed: druggists and pharmacists (which both produced cosmetics and sold industrial-scale produced cosmetics), hairdressers and beauticians.  To druggists and hairdressers a professional press was directed like e.g. „Trybuna drogistowska” [The Druggists’ Tribune], „Drogista” [The Druggist], “Powszechna gazeta fryzjerska” [General Newspaper for Hairdressers], where of course quite a lot of advertisements were being placed in.  In the press directed to hairdressers quite a lot of advertisements of typical professional cosmetics, intended to use in the saloon, not led to the retail market were published – advertisements of hair dyes and preparations for permanent waving and hair setting are dominating.  In the druggists’ journals and textbooks there are quite a lot of advertisements of cosmetics and raw materials for producing cosmetics as well as peculiar advertisements being aimed at increasing druggists’ interest in finished products resale, about which I’m going to write in one of next entries. 
Journals for beauticians (or for both hairdressers and beauticians) appeared in Poland relatively late, at the end of 1930’s, earlier periodicals connected to medical cosmetology appeared.  Here apart from advertisements of cosmetics one can see quite a lot of advertisements of professional apparatuses.

On pictures: 
Advertisement of medical-cosmetic apparatuses 
Advertisement of the  L’Oreal hair dye. „Powszechna gazeta fryzjerska”. 1929 
Advertisement of waving lotion Ix (Odol). „Powszechna gazeta fryzjerska„. 1929 
Advertisement of Itron cosmetic raw materials  

Reklamy sygnowane

Reklamy kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej rzadko bywały sygnowane przez ich twórców. Do nielicznych wyjątków należą prace Tadeusza Gronowskiego (Radion, Schicht-Lever S.A.) i Artura Horowicza (Horowitza) (różne marki koncernu Schicht-Lever S.A.). Poniżej przykład reklamy sygnowanej przez przedstawiciela lwowskiej szkoły plakatu – Kazimierza Manna.


Signed advertisements

Ads of cosmetics and home care products have rarely been signed by their authors.  Works of Tadeusz Gronowski (Radion, Schicht-Lever S.A.) and of Artur Horowicz (Horowitz) (different brands of Schicht-Lever S.A.)  belong to few exceptions. Above: example of the advertising signed by the representative of the Lvov school of the poster – Kazimierz Mann.

[Dr. Stenzl’s Benignina will make you beautiful. Cream. Soap. Powder. Mariacka Pharmacy in Lvov]

Rax i Pittylen – mydła z fabryki Odol

Reklama z katalogu fabryki i hurtowni Barcikowskiego z 1930r. 

Rax and Pittylen – soap brands from the Odol factory

Advertisement from the catalogue of the factory and the warehouse of Barcikowski from year 1930. [Odol: mouthwash, toothpaste, toothsoap, Pixavon: liquid and powdered shampoo, Rax: toilet soap, bathing soap and shaving soap, Pittylen: toilet soap and sulphur soap, also powdered – 250 grams in bag.]

Czwarty do brydża

Na rysunku: Bloczek do zapisu brydżowego z reklamą kosmetyków Odol. Lata 30.

Fourth for the bridge

On the picture: notepad for the bridge notation with Odol cosmetics advertisement. 30-ties. 

[Odol toothpaste produced of the best raw materials, cleanses teeth and removes tartar.]