Krem Nivea / Nivea Creme

Reklamy prasowe kremu Nivea. Kliknij aby powiększyć.

Nivea Creme press ads. Click to enlarge.

Reklamy

Nivea (225)

Opakowanie kremu Nivea. Średnica: 35 mm. (Spółka Akcyjna PEBECO, Poznań). Lata 30. Kliknij aby powiększyć.

Package of Nivea sport cream. Diameter: 35 mm. (Spółka Akcyjna PEBECO, Poznań). 1930s. Click to enlarge.

Nivea (8)

Reklama sklepowa mydła dla dzieci Nivea (Spółka Akcyjna PEBECO, Poznań). Lata 30.

Shop advertisement of the Nivea baby soap (Spółka Akcyjna PEBECO, Poznań, 1930’s)

Nivea (10)

Reklama sklepowa kremu Nivea  (Spółka Akcyjna PEBECO, Poznań).

Shop advertisement of the Nivea cream (Spółka Akcyjna PEBECO, Poznań, 1930’s)

Kino Nivea / The Nivea Cinema (64)

Kino Nivea (Pebeco, Poznań). Awers i rewers.  Późne lata 30-te. Kliknij zdjęcie aby powiększyć.

The Nivea Cinema (Pebeco, Poznań), the face side and the reverse. Late 1930’s. Click the photograph to enlarge. [The Nivea Cinema is showing the film „Adventure in the forest”.  New, colourful fairy tale, deep meaning is keeping in.  It always and everywhere will be your faithful companion.  Nivea cream is cream for everyone for all seasons]

Wiosna!

Springtime!


Nivea Cream advertisement from 1930’s newspaper [The spring makes hearts younger, Nivea makes skin younger.]

Wpływ na dziecko drogą do zwiększenia sprzedaży


Nic nowego prawda? Drogę przez dziecko do matki wykorzystywano oczywiście również przed wojną do promocji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej. Najczęstszym rozwiązaniem było drukowanie ulotek kierowanych do dzieci. Bywały ulotki edukacyjne (Odol), propagujące prawidłową higienę jamy ustnej i bywały też ulotki służące zabawie, przy okazji przemycające treści reklamowe kierowane do dzieci i ich matek. Poniżej dwa przykłady: polska ulotka promująca proszek do prania Radion, w formie ilustrowanego opowiadania o wycieczce do babci (stosującej Radion regularnie) oraz czeska (a właściwie, biorąc po uwagę czas publikacji, czechosłowacka) ulotka promująca preparat do płukania tkanin po praniu Otamyr. Czesi zresztą regularnie wydawali ulotki z bajkami dla dzieci, które na ostatniej stronie miały teksty reklamowe (dotyczące bardzo różnych grup wyrobów użytkowych). Dwa ostatnie obrazki pokazują jeszcze inne rozwiązanie – w tekturową podkładkę wmontowano papierową, przewijaną taśmę z historyjką obrazkową (oczywiście promocyjną).Na rysunkach:

Ulotka Radionu (Schicht-Lever), pierwsza i ostatnia strona. Późne lata 30-te.

Bajka z reklamą preparatu Otamyr (Otta, Czechosłowacja). Późne lata 30-te.

Kino Nivea (Pebeco). Awers i rewers.  Późne lata 30-te.
Influence on the child as a way to increasing sales.

It is nothing new here, isn’t it?  The way through the child to the mother of course was exploited also before the war  for the promotion of cosmetics and household products.  Printing leaflets directed at children was the most frequent solution. There were  educational leaflets (Odol), propagating the correct dental hygiene and also leaflets just-for-fun, smuggled advertising contents referred to children and their mothers.  Below two examples: Polish leaflet promoting the Radion washing powder  (Schicht-Lever), in the form of illustrated short story about the trip to the grandmother (using Radion regularly) and Czechoslovakian leaflet promoting Otamyr preparation for the lavage of fabrics after the  washing.  Czechs as a matter of fact regularly issued leaflets with fairy tales for children which had on the back cover various advertising texts  (concerning different groups of food and functional products).  Two last pictures are showing other solution – paper, rewound tape  with a picture story (of course promotional), was mounted into the cardboard pad.

On pictures:

Radion leaflet (Schicht-Lever),  the first and the last page.  Late 1930’s

A printed fairy tale with the advertisement of Otamyr preparation (Otta, ). Late 1930’s. [On the front page: Mummies, don’t forget to read  the  back cover!  On the back cover:  Nice children.  Your mum is washing with powder?  Let her try Otamyr solution out, it is our national product, but equal with the best.  Tell mum Otamyr will soften water, will dissolve dirt and will bleach the wash and in addition it doesn’t contain any chlorine.]

The Nivea Cinema (Pebeco), the face side and the reverse. Late 1930’s. [The Nivea Cinema is showing the film „Adventure in the forest”.  New, colourful fairy tale, deep meaning is keeping in.  It always and everywhere will be your faithful companion.  Nivea cream is cream for everyone for all seasons]

Poznań: wprowadzenie

W Poznaniu w okresie międzywojennym w zakresie produkcji kosmetyków dominują cztery firmy – dwie duże: Spółka Akcyjna PEBECO z marka „Nivea” i fabryka Falkiewicza, która podobnie jak warszawski Puls oferuje bardzo szeroki asortyment produktów oraz dwie nieco mniejsze firmy: fabryka Stempniewiczów z wiodącą marką „Iste” oraz firma Żak z wiodącą marką „Heza”.
Spółka Akcyjna PEBECO – Polskie Wytwory Beiersdorfa w Poznaniu rozpoczęła działalność w 1929 roku. Poznańska spółka była już drugą polską spółką Beiersdorfa, pierwszą, była Pebeco Wytwórnia Specyfików Beiersdorfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Katowicach w 1925 roku. Pierwsze polskie prasowe reklamy kosmetyków Nivea podają jeszcze katowicki adres spółki.
Poza wyżej wymienionymi w Poznaniu działała jeszcze fabryka mydła Regera („z tukanem”), która jednak zakończyła działalność w  1932 roku a zabudowania fabryczne przejął Knorr.
Na rysunku: Perfumowana ulotka perfum Loran (Żak), lata 30-te
Poznań: an introduction
In Poznań in the interwar period in the scope of the production of cosmetics four companies are dominating – two big: PEBECO joint-stock company with Nivea brand and the Falkiewicz’s factory which similarly to the Warsaw Puls offers a wide assortment of products, and two a little bit smaller companies: Stempniewicz’s factory with the leading brand Iste and the Żak company with the leading brand Heza.
PEBECO joint-stock company in Poznań (PEBECO – Polish Beiersdorf’s Products) started its activity in 1929. The Poznań company unit was already the second Polish Beiersdorf’s  unit, first – a manufacturing plant of Beiersdorf’s Pebeco  was registered in Katowice in 1925. The first Polish press advertisements of Nivea cosmetics are still giving the Katowice address of the company.
Outside higher listed in Poznań a factory of Reger’s soap worked (producing  “soap with the toucan” soap brand), however finished  its activity in 1932 and Knorr took over factory buildings.
On the picture: scented flyer of  Loran perfume (Żak), 1930’s

Czarna dziura

Tym razem eksponat powojenny. Z gatunku takich co to “jakbym nie miała w ręku to bym nie uwierzyła”. 
Na pierwszym zdjęciu jest opakowanie kremu Nivea wyprodukowanego przed wojną przez fabrykę w Poznaniu. Słoiczek płaski, szklany, z napisem Nivea, wieczko metalowe, na otoku napisy: Poznań i Pebeco. Średnica 5 cm czyli, tzw. „małe opakowanie” („zwykłe” miało średnicę ca. 7,5 cm). Czyli wszystko jak trzeba (BTW: historia Pebeco i marki Nivea w Polsce w zarysie opisana jest tu).
A na drugim? Nazwa – w porządku: „Nivea”, hasło reklamowe – bez zmian. Słoiczek płaski szklany – taki jak przedwojenny. Nie zgadza się producent. Na wieczku jest logo „Polfa”, a na otoku „Z.Z.P. Farm. Warszawa wytwórnia 8, Nr 362.” Czyli Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego. I to jest jedyne pewne, bo namacalne. Oczywiście zaczęłam szukać dokumentów, pozwalających na datowanie znaleziska i tu jest właśnie tytułowa czarna dziura – każde źródło podaje trochę inne daty, więc bez wizyty w Archiwach Państwowych pewnie precyzyjne datowanie mi się nie uda. Historia prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, wyglądała następująco: na mocy ustawy o nacjonalizacji przemysłu (1946) Pebeco przeszło pod zarząd Skarbu Państwa a znaki towarowe, patenty itp., które należały do niego przeszły na własność Skarbu Państwa. W 1948 powstały Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego, które „pobrały” markę Nivea i przez pewien czas wypuszczały na rynek popularny krem. Nie wyklucza to oczywiście równoległego produkowania kremu Nivea przez znacjonalizowane Pebeco (a później Lechię) i Polfę. Jak ustalę szczegóły oczywiście doniosę…
  
The black hole.
This time the post-war exhibit. From the kind: “If I didn’t have it in my hand, I wouldn’t believe”. In the first photograph is the jar of  Nivea cream produced before the war by the Pebeco factory in Poznań. Flat, glass small jar – with the Nivea inscription, metal lid – on the border inscriptions: Poznań and Pebeco. Diameter of 5 cm, so this is the small package (the regular one had the diameter ca. 7.5 cm). That is everything as it should be. And on the second? Name? As it should be: Nivea. The claim – without changes. Flat small jar glass? so as prewar. A producer name disagrees. On the lid is a Polfa logo, and on the border „Z.Z.P. Farm. Warszawa wytwórnia 8, Nr 362.”. That means:  United Factories of the Pharmaceutical Industry in Warsaw. Of course I started searching for documents, allowing for dating the exhibit and there is exactly a title black hole. Every sources are announcing a bit of different dates, so without the visit in State archives most probably I won’t make a success of precise dating. The history probably, I am underlining: probably, looked as follow:  the act on the nationalization of the industry (1946) caused that Pebeco became property of the State Treasury, together with its registered trademarks, patents and so on. In 1948 came into existence United Factories of the Pharmaceutical Industry which charged the Nivea brand and for some time it dropped popular cream to the market. Of course the above mentioned scenario  isn’t making impossible a parallel production of Nivea cream by nationalised Pebeco  (and then Lechia) in Poznan and Polfa in Warsaw. If I’ll establish details I will inform  you, of course.

Dla wszystkich sprzątających, gotujących i piekących…

Na rysunkach:
Reklama prasowa produktów fabryki Persil w Bydgoszczy (prasa codzienna, lata 30.)
Reklama prasowa kremu Nivea (prasa codzienna, lata 20.)
Reklama prasowa kremu Nivea (prasa ilustrowana, lata 30.)
For all cleaning, cooking and baking…
On the pictures:
Press advertisement of Persil factory in Bydgoszcz products (daily newspaper, 30-ties)
Press advertisement of Nivea cream (daily newspaper, 20-ties)  [In spite of the homework, hands groomed with Nivea cream.]
Press advertisement of Nivea cream (daily newspaper, 30-ties)  [Strengthen the skin. Then the household work is leaving no unpleasant marks.]