Muzeum pralek Lee Maxwella

Jeśli chociaż trochę interesujecie się historią techniki musicie tu zajrzeć! Muzeum pralek Lee Maxwella to niesamowity zbiór starych, odrestaurowanych, sprawnych pralek. Od poruszanych ręcznie aż po takie z napędem mechanicznym. Jeśli obejrzycie do końca pierwszy filmik, to na końcu zobaczycie jeszcze aparat do trwałej ondulacji na gorąco :-). Link do strony muzeum tu.

If  you are interested, at least a bit, in a history of the technique you must look here! Lee Maxwell Museum of Washing Machines  is an incredible set of washing machines old, restored, still in working order.  From brought up by hand ones up to machines with the mechanical propulsion.  If you watch the first film until the end, at the end you will see apparatus for the hot permanent waving :-).  Link to the Museum website – here.I na koniec jeszcze dwa krótkie filmiki prezentujące pralki Maytag z napędem spalinowym. Ciekawe czy rurę wydechową montowano do pionu wentylacyjnego czy po prostu wystawiano za okno?
And for the end two brief films presenting Maytag washing machines powered by gasoline or petrol engines. Its interesting whether an exhaust pipe was being assembled to the vent stack or it was simply taking out behind the window? 

 

Reklamy

Ręczna pralka w całej okazałości (74)

The original, manually-operated washing machine

Jak prać skutecznie?

Pranie sprzed epoki pralek automatycznych kojarzy się nam najczęściej z mechaniczną „Franią” i często się nam wydaje (zwłaszcza młodszym), że przed „Franią” to była tara, kijanki i pranie w potoku.  Tymczasem pomiędzy tarą a „Franią” pojawiło się jeszcze kilka koncepcji zwiększania efektywności prania. Tara okazała się być mało przydatna w chwili wprowadzenia na rynek proszków opartych na mieszankach mydła i nadboranów, zwiększenie efektywności działania było możliwe dzięki gotowaniu bielizny, a jej dalsza poprawa metodą ręcznego tarcia – na gorąco – niemożliwa. Wprowadzono więc do użycia bardzo proste urządzenia do wymuszania przepływu roztworu piorącego przez tkaninę i zwiększania jego burzliwości (przepływ burzliwy, w odróżnieniu od laminarnego znacznie poprawia odprowadzanie zdyspergowanych cząstek zanieczyszczeń od powierzchni tkaniny), na drewnianym kiju montowano jedno- lub dwuczęściową, perforowaną konchę, często wyposażoną w wewnętrzną sprężynę, którą „ubijano” pranie w kotle. Szczegóły konstrukcyjne na zdjęciach. Kolejną koncepcją wcieloną w życie, była zamknięta komora, wyposażona w wewnętrzne mieszadła, które wprawiano w ruch kręcąc korbą (na rysunku: reklama maszyny do prania „Marysia”). A stąd było już blisko do „Frani” i innych pralek, potrzebujących prądu do działania.
How to wash efficiently?
Washing process before the age of an automatic washing machine  for most of us is often equal to use of the Frania* washing mashine or  – especially for younger – is equal to use of washboard, tadpoles and washing in the stream. Meanwhile, between the washboard and the Frania a few conceptions of increasing washing efficacy appeared. The washboard showed itself to be not very useful in the moment of releasing on the market powders based on blends of soap and perborates, increasing the effectiveness of action was possible thanks to boiling the fabrics but further improvement with method of the manual friction was impossible in the hot water. So quite simple devices were introduced to extort the flow of washing solution by the fabric and increasing its turbulency (turbulent flow, unlike laminar, more efficiently transports dispersed particles of dirt from the surface of fabrics), on the wooden stick was assembled one- or two-piece, perforated conch, often equipped with the inside spring, and with the apparatus laundry was beaten during the boiling process. (Structural details on photographs). The next conception put into practice, was a closed chamber, equipped with internal agitators which were being set in motion by turning the crank (on the picture: advertisement of the Marysia laundering machine). And from here was very close to Frania and other washing machines that need electricity to work.
*Frania was the most popular brand of top-loaded, non-automatic, rotor-type  washing machines in Poland from late 40-ties to late 70-ties. In the colloquial Polish, “Frania”  is the synonym of “rotor-type washing machine”.