Dobrolin (166)

Opakowanie pasty Dobrolin wyprodukowanej po wojnie przez Centralne Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie.

Tin of Dobrolin shoe polish. The polish was produced shortly after IIWW by Centralne Zakłady Przemysłu Tłuszczowego [the Central Factory of Fat Industry] in Warsaw.

Reklamy

Czarna dziura

Tym razem eksponat powojenny. Z gatunku takich co to “jakbym nie miała w ręku to bym nie uwierzyła”. 
Na pierwszym zdjęciu jest opakowanie kremu Nivea wyprodukowanego przed wojną przez fabrykę w Poznaniu. Słoiczek płaski, szklany, z napisem Nivea, wieczko metalowe, na otoku napisy: Poznań i Pebeco. Średnica 5 cm czyli, tzw. „małe opakowanie” („zwykłe” miało średnicę ca. 7,5 cm). Czyli wszystko jak trzeba (BTW: historia Pebeco i marki Nivea w Polsce w zarysie opisana jest tu).
A na drugim? Nazwa – w porządku: „Nivea”, hasło reklamowe – bez zmian. Słoiczek płaski szklany – taki jak przedwojenny. Nie zgadza się producent. Na wieczku jest logo „Polfa”, a na otoku „Z.Z.P. Farm. Warszawa wytwórnia 8, Nr 362.” Czyli Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego. I to jest jedyne pewne, bo namacalne. Oczywiście zaczęłam szukać dokumentów, pozwalających na datowanie znaleziska i tu jest właśnie tytułowa czarna dziura – każde źródło podaje trochę inne daty, więc bez wizyty w Archiwach Państwowych pewnie precyzyjne datowanie mi się nie uda. Historia prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, wyglądała następująco: na mocy ustawy o nacjonalizacji przemysłu (1946) Pebeco przeszło pod zarząd Skarbu Państwa a znaki towarowe, patenty itp., które należały do niego przeszły na własność Skarbu Państwa. W 1948 powstały Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego, które „pobrały” markę Nivea i przez pewien czas wypuszczały na rynek popularny krem. Nie wyklucza to oczywiście równoległego produkowania kremu Nivea przez znacjonalizowane Pebeco (a później Lechię) i Polfę. Jak ustalę szczegóły oczywiście doniosę…
  
The black hole.
This time the post-war exhibit. From the kind: “If I didn’t have it in my hand, I wouldn’t believe”. In the first photograph is the jar of  Nivea cream produced before the war by the Pebeco factory in Poznań. Flat, glass small jar – with the Nivea inscription, metal lid – on the border inscriptions: Poznań and Pebeco. Diameter of 5 cm, so this is the small package (the regular one had the diameter ca. 7.5 cm). That is everything as it should be. And on the second? Name? As it should be: Nivea. The claim – without changes. Flat small jar glass? so as prewar. A producer name disagrees. On the lid is a Polfa logo, and on the border „Z.Z.P. Farm. Warszawa wytwórnia 8, Nr 362.”. That means:  United Factories of the Pharmaceutical Industry in Warsaw. Of course I started searching for documents, allowing for dating the exhibit and there is exactly a title black hole. Every sources are announcing a bit of different dates, so without the visit in State archives most probably I won’t make a success of precise dating. The history probably, I am underlining: probably, looked as follow:  the act on the nationalization of the industry (1946) caused that Pebeco became property of the State Treasury, together with its registered trademarks, patents and so on. In 1948 came into existence United Factories of the Pharmaceutical Industry which charged the Nivea brand and for some time it dropped popular cream to the market. Of course the above mentioned scenario  isn’t making impossible a parallel production of Nivea cream by nationalised Pebeco  (and then Lechia) in Poznan and Polfa in Warsaw. If I’ll establish details I will inform  you, of course.